Tagastamistingimused

Tagastab

Peale kauba ostmist internetist on Teil õigus müügilepingust taganeda, teatades sellest Teile e-posti teel. E-post: info@ayurmarket.ee , 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tarnekuupäevast.

Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine on võimalik ainult Leedu Vabariigi valitsuse 2001. aasta otsusega. 11. juuni resolutsiooni nr. 697 "Jaekaubanduseeskirja kinnitamise kohta" (22.07.2014 nr 738, TAR, 28.07.2014, dok nr 10565, kehtiv alates 29.07.2014).

Kvaliteetse kauba tagastamisel tuleb meid sellest teavitada jaotises "Kontaktid" toodud kontaktmeetoditel ja täita vorm https://www.flipo.ee/poed/ayurmarket-ee ning jälgida Flipo edasisi linke. lt leht. Nii saad koodi kleebise printimiseks Omniva postkontorisse ning peale toote pakkimist ja kleebise kleepimist asetad selle lihtsalt endale lähimasse Omniva postkontorisse.

Valitsuse otsusega on muudetud ja sõnastatud jaekaubanduseeskiri. Reeglid on ühtlustatud Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku muutmise seadusega nr. XII-700 ning tarbijakaitseseaduse muutmise ja täiendamise seadus. XII-701.

Jaekaubanduseeskirjasse on üle viidud ka mittevahetatavate ja mittetagastatavate kaupade loetelu, mis oli varem majandusministri poolt 2001. aastal kinnitatud esemete tagastamise ja vahetamise eeskirjas. 29. juuni korraldusega nr. 217 ja see korraldus tunnistati kehtetuks.

Juhul, kui olete märganud, et toode on ebakvaliteetne, on Teil õigus toode meile tagastada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates Teile üleandmise kuupäevast. Sellisel juhul vahetatakse ebakvaliteetne toode tasuta välja või tagastatakse teile tasutud raha.

Puudusega toote meile tagastamiseks peate sellest meid teavitama jaotises "Kontaktid" toodud kontaktmeetoditel. Juhul, kui toote tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetne, kohustume ebakvaliteetse toote asendama hea kvaliteediga toote vastu või tagastama omal kulul toote eest tasutud raha.

Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;
  • kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata;
  • toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (kahjustusteta etikett, maha kooruv kaitsekile vms) (praegusega toote tagastamise korral see punkt ei kehti);
  • tagastatav kaup peab olema samas komplektatsioonis, nagu Ostja sai;
  • Toote tagastamisel on vaja esitada selle ostu dokument, garantiikaart (kui see väljastati) ja täidetud tagastusdokument, mis antakse Teile koos tootega.

HEA KVALITEETSE KAUPA VAHETAMINE JA TAGASTAMINE

Jaekaubanduseeskirjad sätestavad, et defektse kvaliteediga kaup asendatakse ja tagastatakse tsiviilseadustiku artiklites 6.363 ja 6.364 sätestatud juhtudel ja tingimustel. Tarbija võib tsiviilseadustiku p-des 6.363 ja 6.364 sätestatud õigusi kasutada ka juhul, kui talle on müüdud toode, mille kõlblikkusaeg on toote ostu-müügi hetkel lõppenud.

Tsiviilseadustiku artiklid 6.363, 6.364 ja 6.338 sätestavad:

" Artikkel 6.363. asja kvaliteet (lepingule vastavus) ja ostja õigused ebakvaliteetse eseme müümisel talle
1. Müüjat loetakse kõikidel juhtudel esemete kvaliteedi tagajaks (seadusega antud garantii).
2. Müüdav asi peab olema sobiva kvaliteediga ehk asja omadused peavad vastama tarbijamüügilepingule. Müüja vastutab ostja ees eseme võimaliku lepingule mittevastavuse eest asja üleandmise hetkel.
3. Kauba omadused on lepinguga kooskõlas, kui:
1) asi vastab müüja poolt antud kirjeldusele ja on samade omadustega kui müüja poolt näidisena või mudelina antud kaup;
2) asi sobib kasutamiseks, milleks seda tüüpi esemeid tavaliselt kasutatakse;
3) asi sobib kasutamiseks sihtotstarbeliselt, millest ostja on müüjat lepingu sõlmimisel teavitanud ja millega müüja on nõustunud;
4) asi vastab kvaliteedinäitajatele, mis on tavaliselt samalaadsetele asjadele iseloomulikud ja mida ostja võib asja olemusest ja asja valmistaja, tema agendi või müüja avalikest väidetest, sealhulgas reklaamist ja märgistusest lähtuvalt eeldada. .
4. Müüja ei ole seotud lõike 3 lõikes 4 nimetatud avalike avaldustega, kui ta tõendab, et:
1) ei teadnud ega võinudki teada vastavast avaldusest;
2) taotlust on parandatud enne lepingu sõlmimist;
3) avaldus ei saanud mõjutada asja ostuotsust.
5. Kui ostja lepingu sõlmimise ajal teadis või ei saanud teadmata, et asi ei vasta lepingutingimustele või kui mittevastavus tulenes ostja tarnitud materjalidest, siis ostja kaup loeti kvaliteetseks.
6. Kui müügilepingus ette nähtud eseme paigaldamine, paigaldamine või kokkupanek ja ese on paigaldatud, paigaldatud või kokku pandud müüja või tema poolt kasutatavate kolmandate isikute poolt, ilmneb müüja või tema kasutuses olevate kolmandate isikute poolt müügilepingus sätestatud eseme paigaldamine, paigaldamine või kokkupanek, mis tuleneb kauba mittenõuetekohasest paigaldamisest, paigaldamisest või kokkupanekust. objekt võrdsustatakse defektiga. See reegel kehtib ka juhtudel, kui asja peab paigaldama, paigaldama või kokku panema ostja ning vale paigaldamise, paigaldamise või kokkupaneku põhjuseks on juhendi puudused.
7. Ostjal, kellele on müüdud ebakvaliteetne asi, on õigus käesoleva seadustiku artiklis 6.338 nimetatud tähtaja jooksul:
1) nõuda müüjalt asja puuduste tasuta kõrvaldamist (eseme parandamist);
2) nõuda müüjalt ebakvaliteetse eseme tasuta asendamist sobiva kvaliteediga esemega;
3) nõuda müüjalt hinna vastavat alandamist;
4) lõpetada ühepoolselt leping ja nõuda tasutud hinna tagastamist.
8. Ostjal ei ole õigust lepingut üles öelda, kui asjal esinev puudus on ebaoluline. Kui ostja ütleb lepingu üles asja ebaõige kvaliteedi tõttu, peab müüja tagastama tasutud hinna. Ebakvaliteetse kauba tagastamise kulud kannab müüja. Müüjal ei ole ostjale tasutud hinna tagastamisel õigust sellest maha arvata summat, mille võrra on asja väärtus vähenenud selle kasutamise või eseme välimuse kaotamise või muude asjaolude tõttu.
9. Kõikidel juhtudel on ostjal õigus nõuda ebakvaliteetse kauba müügist tekkinud kahju hüvitamist. Kahjuna käsitatakse ka kauba puuduste parandamise kulusid, kui puudused on parandanud ostja või müüja kasutatud kolmandad isikud, ilma et müüja oleks need mõistliku aja jooksul parandanud.
10. Müüja vastutab asja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest, kui seaduses või lepingus ei ole sätestatud pikemat tähtaega. Ostja käesolevas artiklis sätestatud õigustele kehtib kaheaastane aegumistähtaeg.
11. Kui ei ole tõendatud vastupidist, loetakse asja puudused, mis ilmnevad 6 kuu jooksul asja üleandmisest, üleandmise hetkel eksisteerinuks, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus asja olemusega või selle puudusega.»

" Artikkel 6.364. Hinnavahede hüvitamine
1. Kui müüja asendab ebakvaliteetse eseme hea kvaliteediga asjaga, ei ole tal õigust nõuda ostjalt sisse tarbijamüügilepingus märgitud hinna ja asja hetkel kehtinud hinna vahet. selle asendamise või asendamise korralduse andnud kohus või muu asutus.
2. Kui ebakvaliteetne asi asendatakse teise analoogiga, mis erineb mõõtude, mudeli, tüübi või muude omaduste poolest, peab ostja hüvitama lepinguhinna ja asendamise hetkel kehtinud uue asja hinna vahe. . Kui ostja hinnavahet ei hüvita, määratakse hinnavahe kindlaks kohtu või muu institutsiooni kauba asendamise otsuse tegemise ajal kehtinud hindade alusel.
3. Kui ostja taotleb mitterahuldava kvaliteediga eseme hinna vastavat alandamist, võetakse arvesse eseme hinda nõude esitamise ajal ning müüja kohtu või muu asutuse alandamise otsuse tegemise ajal. hind.
4. Ostjal on õigus nõuda vahe hüvitamist lepingus fikseeritud hinna ja tema nõude rahuldamise ajal või kui müüja oma nõuet ei rahulda, siis kehtinud hinna vahel. kohtu või muu asutuse otsus."

" Artikkel 6.338. Pretensioonide esitamise tähtajad müüdud esemete puuduste korral
1. Kui leping või seadus ei näe ette teisiti, on ostjal õigus esitada pretensioone müüdud kauba puuduste kohta, kui need on tuvastatud käesolevas artiklis sätestatud tähtaegade jooksul.
2. Kui asja kvaliteedi või kasutussobivuse tagamiseks ei ole määratud tähtaega, võib ostja esitada pretensioone asjal ilmnenud puuduste kohta mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul kauba üleandmise päevast arvates. kui seaduses või lepingus ei ole sätestatud pikemat tähtaega. Transporditud või postiga saadetud saadetise puuduste kohta pretensioonide esitamise tähtaega arvestatakse kauba sihtkohta toimetamise päevast.
3. Kui asja kvaliteedi tagamise tähtaeg on kehtestatud, võib esemel esineva puuduse kohta pretensioone esitada juhul, kui puudused avastatakse garantii kehtivuse ajal. Kui komponendile kehtib põhitootest lühem garantiiaeg, võib komponendi puuduste kohta pretensiooni esitada põhitoote kvaliteedi garantiiajal. Kui komponendile kehtib baastoote kvaliteedi pikem garantiiaeg, võib garantiiajal täheldatud komponendi puuduse kohta pretensiooni esitada vaatamata sellele, et põhitoote kvaliteedi garantiiaeg. on aegunud.
4. Pretensioone kauba puuduste kohta, millele on kehtestatud aegumistähtaeg, võib ostja esitada juhul, kui need on tuvastatud asja aegumistähtaja jooksul.
5. Kui lepingus on sätestatud säilivusaeg lühem kui kaks aastat ja puudused avastatakse pärast seda kuupäeva, kuid mitte rohkem kui kaks aastat alates tarnekuupäevast, vastutab müüja puuduste eest, kui ostja tõendab, et defekt tekkis enne kauba üleandmist või põhjused, mille eest müüja vastutab enne kauba üleandmist."

HEA KVALITEEDI KAUPA VAHETAMINE JA TAGASTAMINE

Jaemüügireeglites on kirjas, et sobiva kvaliteediga kaubad vahetatakse ja tagastatakse tsiviilseadustiku artiklis 6.362 sätestatud juhtudel ja tingimustel.

Tsiviilseadustiku artikkel 6.362 sätestab:

" Artikkel 6.362. Asjade vahetus ja tagastamine
1. Ostjal on õigus neljateistkümne päeva jooksul alates toiduks mittekasutatavate kaupade talle üleandmisest, kui müüja ei määra pikemat tähtaega, asendada ostetud asjad ostukohas või muus müüja poolt määratud kohas samalaadsete asjadega. erineva mõõtme, kuju, värvi või kujundusega. Kui esemete vahetamisel tekib hinnavahe, peab ostja tasuma müüjale ümberarvutatud hindade eest.
2. Kui müüjal ei ole asendamiseks sobivaid esemeid, on ostjal õigus need esemed lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul müüjale tagastada ja nõuda tagasi nende eest tasutud hind.
3. Ostja taotlus esemete asendamiseks rahuldatakse, kui esemeid ei ole kasutatud, need ei ole kahjustatud, on säilitanud oma kasutuskõlblikud omadused ja ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust ning ostjal on tõendid selle kohta, et ta on ostnud asjad see müüja.
4. Kaupade vahetamise ja tagastamise kord, samuti nende asjade loetelu, mida ei saa vahetada ja tagastada, kehtestatakse jaekaubanduseeskirjas.

Nimekiri asjadest, mida ei saa ümber vahetada ega tagastada

Jaemüügireeglites on kirjas, et taimi, loomi ja kvaliteetset toitu ei vahetata ega tagastata.

Spetsialiseerunud kauplustes (ainult kasutatud kaubad), vallavolikogu või tema volitatud vallavalitsuse direktori määratud või kauglepingu alusel turgudel ja avalikes kohtades ostetud kasutatud kaubad, samuti spetsiaalselt ettevalmistatud, lõigatud kauba kaalumine ja mõõtmine. , lõigatud jms tarbija soovil , võib vahetada või tagastada ainult müüja nõusolekul.

Tarbija soovi vahetada ostetud hea kvaliteediga toode samalaadse kauba vastu või tagastada tasutud raha saab rahuldada vaid juhul, kui müüja nõustub järgmise kauba ostmisega:
- tubakas ja tubakatooted;
- parfümeeria, kosmeetika ja tualetttooted;
- foto- ja kinematograafiakaubad;
- trükitud raamatud, reproduktsioonid ja muud trükitööstuse tooted;
- koed;
- vaipkattega põrandad, välja arvatud vaibad ja vaibad;
- kootud aluspesu meestele, poistele, naistele või tüdrukutele;
- beebiriided;
– sukkpüksid, sokid, sukad jms;
– õmmeldud meeste, poiste, naiste või tüdrukute särgikud ja muud vestid, öösärgid jms tooted;
– rinnahoidjad, vestid, korsetid jms;
- pärlid, vääriskivid, väärismetallid ja nendest valmistatud tooted, välja arvatud ehted;
- masinad ja mehaanilised seadmed;
– elektrimasinad ja -seadmed, helisalvestus- ja taasesitusseadmed ning telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed;
- maismaasõidukid;
- laevad, paadid ja ujuvvarustus;
- optilised, foto-, kinematograafilised, mõõte-, kontrolli-, meditsiini- või kirurgiainstrumendid ja -aparaadid;
- kellad
- Muusikariistad;
- relvad ja laskemoon;
- mööbel, voodipesu, valgustid;
- mänguasjad, mängud, v.a spordi- ja kalastusvarustus;
- kunstiteosed, kogumisobjektid ja antiikesemed.

Kui teil on lisaküsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel. email: info@ayurmarket.ee