Tingimused

1. AyurMarket.ee kaupluses on õigus osta kaupu füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

1.1. registreeritud kliendil on õigus osta juriidilise isiku nimel: ostmisel piisab tarneinfost juriidilise isiku andmete täitmiseks, mis on vajalikud käibemaksuarve vormistamiseks;

1.2. alla 16-aastastel füüsilistel isikutel peab olema vanemate või eestkostjate nõusolek.

2. Klient vastutab registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest.

2.1. registreerimisel tuleb esitada täpne elukoha aadress: see on vajalik mitte ainult kauba kohaletoimetamiseks, vaid ka ostetud kauba kohta käibemaksuarve väljastamiseks;

2.2. Registreerumisel tuleb esitada oma kontakttelefon. Enne tellimuse saatmist on Ajurveda.lt meeskonnal võimalik tellimuse täpsustamiseks küsida lisainformatsiooni;

2.3. Ebaõigete andmete esitamisel võidakse piirata kliendi ligipääsu AyurMarket.ee veebilehele.

3. Klient vastutab tarneandmete täpsuse eest:

3.1. palun sisestage alati oma tarneaadressi õige postiindeks.

3.2. Ebatäpse (või eksliku) teabe esitamise korral ei vastuta Ayurveda24.lt meeskond võimalike tarneprobleemide eest, samuti on õigus ebaõigesti märgitud ostjaandmete tõttu nõuda kompensatsiooni uuesti kohaletoimetamise eest.

4. AyurMarket.ee tagab oma külastajate andmete turvalisuse.

4.1. Kohustume, et kliendiarvuti ja serveri vahel liikuvaid andmeid ei loe ega muuda kolmandad osapooled.

5. AyurMarket.ee jätab endale õiguse:

5.1. kohandada lehel olevat infot: kaubad, tootekirjeldused, hinnad ja reeglid. Kaupluse Ayurveda24.lt reeglite uute punktide ilmnemisel jõustuvad need kohe pärast avaldamist;

5.2. piirata juurdepääsu sellele veebisaidile klientidele, kes ei järgi neid reegleid;

5.3. võtta käesolevaid eeskirju eiravad või kahjulikke tegevusi sooritavad isikud õiguslikule vastutusele vastavalt Leedu Vabariigi kehtivatele õigusaktidele;

5.4. nõuda tellimuse transpordikulude hüvitamist, kui klient loobub ühepoolselt pooleliolevast tellimusest, samuti kaubavahetuse korral;

5.5. nõuda vastavalt Leedu Vabariigi CC artiklile 6.367 kauba tagastamist kliendi kulul või klient hüvitab tagastus- (tarne)teenused;

5.6. arvata kliendile tagastatavast summast maha antud lisasoodustuse summa, kui klient kasutas lisapakkumise soodustust ja hiljem tühistas (tagastas) vähemalt ühe kvaliteetse toote pakkumisest, millele soodustust rakendati.

E-poe reeglid

Erinevate kaupade kaubanduse veebipood AyurMarket.ee

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi tingimused (edaspidi "Reeglid") on Ostja poolt (kauba ostmine, vajutades nuppu "Kinnita tellimus") kinnitamisel Ostja ja Ostja poolt siduv juriidiline dokument. Müüja.kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud kauba ostu-müügiga seotud sätted e-poes AyurMarket.ee.

1.2. Müüja jätab endale õiguse Reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada, arvestades seadusega kehtestatud nõudeid.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Igasugust isikuandmetega seotud teavet, mis on registreeritud veebipoes AyurMarket.ee, hoitakse saladuses ega avaldata.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest AyurMarket.ee käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

3.2. Ostjal on õigus e-poe AyurMarket.ee sõlmitud kauba ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides ära tagastatava toote ja selle tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul kauba tarnekuupäevast, ainult juhul, kui kaup on ebakvaliteetne või kahjustatud.

3.3. Reeglid 3.2. Ostja lõikes 1 sätestatud õigust teostatakse vastavalt 17. august korraldusega nr. 258 kinnitatud «Kauba müügi ja teenuste osutamise eeskirjad lepingute sõlmimisel sidevahendi abil».

3.4. Reeglid 3.2. Ostja võib lõikes 1 sätestatud õigust kasutada üksnes juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ega seda ei ole kasutatud.

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja peab kauba eest tasuma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevatele Reeglitele.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe stabiilsust, turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada veebipoe kasutamist või erandjuhtudel tühistada Ostja registreering. .

5.2. Müüjal on õigus oma tellimus ilma Ostjat ette teatamata tühistada, kui Ostja on selle valinud Reeglite punktides 7.2.1, 7.2.2 sätestatud makseviiside eest kauba eest ei tasuta 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub austama Ostja õigust privaatsusele ja temale kuuluvale isikuandmetele, mis on märgitud internetikaubanduskeskuse registreerimisvormis, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustes ja “Isikuandmete kaitse reeglites” sätestatud juhtudel. .

6.2. Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud kauba tema poolt määratud aadressile Reeglite punktis 8 toodud tingimustel.

6.3. Müüja, kellel ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub pakkuma samalaadset või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogset või sarnast toodet vastu võtmast, kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui ettemaks on tasutud.

7. Kaupade hinnad, tasumise kord ja tähtajad

7.1. Kaupade hinnad e-poes ja vormistatud tellimuses on märgitud eurodes koos käibemaksuga.

7.2. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

7.2.1. Elektroonilist pangandust kasutades tasumine on ettemaks, kasutades Ostja poolt kasutatavat elektroonilist pangasüsteemi. Selle makseviisi kasutamiseks peab ostja olema sõlminud e-panga lepingu ühega järgmisest pangast. Sellisel viisil kauba eest tasumisel genereerib Ostja makse elektroonilises pangasüsteemis vastavalt oma tasutud tellimusele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga elektroonilises pangasüsteemis. Pangamaksed AyurMarket.ee e-poes toimuvad Paysera elektroonilise maksesüsteemi kaudu.

7.2.2. Pangaülekandega tasumine on ettemaks, kui Ostja kannab peale tellimuse väljatrükki raha e-poe AyurMarket.ee pangakontole.

7.3. Tasumisel 7.2.1., 7.2.2. Ostja kohustub tasuma kohe. Eespool nimetatud juhtudel vastavalt artikli 5.2 sätetele. Müüja lõikes 1 sätestatud õigus, alles kauba eest tasumise laekumisel algab kaubasaadetise moodustamine ja sellest ajast hakatakse arvestama kauba tarnetähtaega.

8. Kauba kohaletoimetamine

8.1. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba kättetoimetamise koha ja kontakttelefoni.

8.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui tal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse nimetatud aadressile ja muudele Ostja poolt edastatud andmetele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta. valele üksusele.

8.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

8.4. Müüja kohustub kauba Ostjale tarnima vastavalt kauba kirjeldustes toodud tähtaegadele. Käesolevad tingimused ei kehti juhtudel, kui vajalikku kaupa ei ole Müüja laos ning Ostjat teavitatakse tema poolt tellitud kauba puudusest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise kooskõlastama.

8.5. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või ostjast mitteolenevatel asjaoludel. .

8.6. Kauba kohaletoimetamise käigus peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui Ostja allkirjastab arve (konossemendi) või muu saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisukorras. Kui Ostja märkab, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), peab Ostja selle märkima arvele (konossemendile) või muule üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning Müüja juuresolekul. või tema esindaja vormistab vabas vormis saadetise rikkumise akti. Kui Ostja seda ei tee, vabaneb Müüja vastutusest Ostja ees kauba kahjustamise eest, kui sellise kahju põhjustas pakendi kahjustus, mida Ostja ei märgistanud vastavalt eeltoodud korrale.

8.7. Juhul, kui Ostja vastavalt reegli 3.2. keeldub müügilepingust, on ta kohustatud tasuma kõik kauba müüjale tagastamise otsesed kulud seoses transpordikuludega. Nende Müüja kulude summa arvatakse maha Ostjale kauba(de) eest tasutud tagastatavast rahast. Kui tasaarvestus ei kata kogu Müüja nõuet, s.o. Müüja poolt kantud kauba tagastamise kulu ületab tagastatud kauba(de) väärtuse, kohustub Ostja tasuma ülejäänud summa Müüjale 15 päeva jooksul.

8.8. Kauba kohaletoimetamisega seotud täpsem info on saadaval e-poe kodulehel AyurMarket.ee (vt Klienditugi - Kauba kohaletoimetamine).

9. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

9.1. Iga AyurMarket.ee e-poes müüdava toote omadused on märgitud iga toote juures olevas kirjelduses.

9.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-kaubanduskeskuses olev kaup ei pruugi oma värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu.

9.3. Müüja annab kauba kvaliteedi garantii teatud aja jooksul, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud sellise kauba kirjeldustes.

9.4. Juhtudel, kui seadusandlus sätestab konkreetsele kaubale kindla säilivusaja, kohustub Müüja müüma sellise kauba Ostjale selliselt, et tal oleks reaalne võimalus seda kaupa kasutada kuni säilivusaja lõpuni.

10. Vastutus

10.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.

10.2. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui AyurMarket.ee pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmetega veebikaubanduskeskusesse sisse loginud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

10.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, vaatamata Müüja soovitustele ja oma kohustustele, ei lugenud käesolevaid Reegleid, kuigi talle oli selline võimalus antud.

10.4. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal leiduva teabe ega tegevuste eest, ei halda, ei kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.

10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

11. Lõppsätted

11.1. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.

11.2. Nende reeglite alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

11.3. Kõik käesolevate reeglite kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.